Veelgestelde vragen

Welke werkwijze hanteert het LBGIB tijdens de No Cure no Pay incassoprocedure?

Er worden geen kosten bij u in rekening gebracht. Ook niet als u besluit om de incassoprocedure af te breken of geen gerechtelijke procedure wilt ondernemen.

Wij sturen maximaal 3 brieven/aanmaningen naar debiteuren toe, indien er een emailadres beschikbaar is dan zenden wij dit tevens per email toe. Ook zenden wij de brieven per WhatssApp toe indien er een telefoonnummer bij u bekend is. In die periode kan beoordeeld worden of een debiteur vrijwillig zal betalen; meer brieven zenden is zinloos. Doorgaans wordt daarna door de opdrachtgever besloten om de gerechtelijke procedure in werking te zetten.

De incassoprocedure eindigt op het moment dat de dagvaardingsprocedure aanvangt. Vanaf dat moment start de gerechtelijke procedure.

Welke werkwijze hanteert het LBGIB tijdens de gerechtelijke procedure?

Wij kunnen de gerechtelijke procedure niet op basis van no cure no pay aanbieden, immers dienen zowel de wettelijke kosten voor het dagvaarden als voor het aanbrengen van de vordering bij de rechtbank (griffierecht) te worden voldaan. Juist om transparant te zijn bieden wij niet aan om de gerechtelijke procedure "kosteloos" te voeren.

Is beslaglegging of verhaal altijd mogelijk?

Indien er na de gerechtelijke procedure beslag dient te worden gelegd dan zijn er verschillende soorten: Bankbeslag, loonbeslag (of uitkering), beslag op een auto of beslag op alle andere goederen (inboedel). Ook die kosten van het beslag worden verhaald tijdens het leggen van het beslag en eventueel de kosten van elkaar opvolgend beslag indien het eerste, tweede of opvolgende beslag geen doel trof. Uiteraard bestaat er altijd de mogelijkheid dat er op dat moment niets te halen valt bij een debiteur, een vonnis is echter 20 jaar geldig en kan gestuit (verlengd) worden. Zeer waarschijnlijk zal er tenminste op enig moment wel vermogen worden opgebouwd gedurende die 20 jaar.

Is een lage of kleine vordering lonend voor een gerechtelijke procedure?

Een dergelijke vordering kan zeker lonen, in de meeste gevallen worden ook de gerechtelijke kosten toegewezen aan de winnende partij. De strekking is in principe dat een gerechtelijke procedure ook daadwerkelijk dient te leiden tot verkrijging van schadeloosstelling in rechte.

Welke kosten dien ik voor te schieten in de gerechtelijke procedure?

Onze kosten zijn die voor het opstellen van de dagvaarding ter hoogte van € 69,00 excl. btw. Daarnaast zijn er eventueel kosten indien er (schriftelijk) gereageerd dient te worden op conclusies (antwoorden) van de wederpartij in de gerechtelijke procedure op basis van uurtarieven ter hoogte van € 49,00 excl. btw en voor de werkzaamheden na de gerechtelijke procedure. Natuurlijk waken wij ervoor dat de kosten evenredig blijven aan de toe te wijzen kostenvergoeding door de rechter. Er wordt lang niet altijd gereageerd, een reactie is alleen logisch indien de vordering onterecht is.

Wat moet ik zelf regelen tijdens de gerechtelijke procedure?

Wij verrichten alle werkzaamheden voor u, u heeft geen extra werkzaamheden aan de gerechtelijke procedure. Het kan wel zijn dat er door de rechter wordt verzocht om te verschijnen (comparitie). Dat gebeurt alleen indien er onduidelijkheden zijn of er een schikkingsmogelijkheid aanwezig is. Uiteraard zijn wij daar ook bij aanwezig.

Is het verstandig om direct te dagvaarden in alle gevallen?

Wij proberen altijd een zo snel mogelijke betaling te bespoedigen waarbij wij dagvaarding nooit uit de weg zullen gaan. Echter is het in bepaalde gevallen verstandiger om dagvaarding uit te stellen omdat daardoor juist het betalingsproces langer kan duren. Het bijkomende voordeel in die gevallen is dat er door u geen kosten hoeven te worden gemaakt.

Wij zenden in oppertune gevallen een conceptdagvaarding waarbij een uiterlijke termijn wordt gegeven van 5 dagen om te voldoen. Dit is altijd onze laatste stap in de incassoprocedure, op ons advies zullen daarna geen andere brieven of concepten worden verzonden aan een debiteur. Mocht de betaling niet binnen genoemde datum in het begeleidende schrijven bij de conceptdagvaarding op onze rekening zijn bijgeschreven dan adviseren wij om tot daadwerkelijke dagvaarding over te gaan.

Wanneer worden de aangeboden incasso's verzonden?

Uiterlijk de volgende dag worden door ons de incassobrieven verzonden. Dit is echter nadat een vordering opeisbaar is of elke (waarschijnlijke) termijn van nakoming is komen te vervallen.

Ontbonden overeenkomst en ongedaanmakingsverbintenis

Een koopovereenkomst kan worden ontbonden, daarna ontstaat er een ongedaanmakingsverbintenis. De wederpartij dient de mogelijkheid te hebben gehad om na de ontbinding te kunnen voldoen aan de verplichtingen die daaruit ontstaan (redelijke termijn). Aan een redelijke termijn wordt doorgaans een periode van 14 dagen verbonden, wij houden ook deze termijn aan om elke misverstand te kunnen voorkomen.

Worden aangeleverde facturen meegezonden aan debiteuren?

Uiteraard verzenden wij, indien er enige blijk is van onduidelijkheden, de desbetreffende factuur of het aankoopbewijs mee. In het geval dat er direct al onduidelijkheid of betwistingen zijn  zullen wij uw factuur of aankoopbewijs meezenden. Dit is het geval indien er wordt aangegeven dat de hoogte van de som niet overeen zou komen met het door u genoemde bedrag in de factuur of het aankoopbewijs.

Mag ik aanwijzingen geven tijdens de incassoprocedure?

Wegens proces-economische redenen volgens wij een strakke lijn tijde de No Cure No Pay incassoprocedure. Wij hanteren vrijheid in de uitvoer van onze werkzaamheden tegen onze voorwaarden. Wij hebben geen enkele verplichtingen om enige handeling te verrichten, alsmede kunnen aan door ons gedane berichtgevingen geen enkele rechten worden ontleent. Op al onze handelingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Welke kosten zijn er in de gerechtelijke procedure?

Aan het uitbrengen van een dagvaarding zijn wettelijke kosten verbonden die overeenkomstig het Btag besluit (deurwaarder) van toepassing zijn, vermeerderd met additionele kosten. Daarnaast zijn er wettelijke kosten voor het aanbrengen van de dagvaarding bij de rechtbank van toepassing. Voor het opstellen van de dagvaarding wordt door ons een laag-, midden- of hoogtarief gerekend afhankelijk van de bijlages die worden verzonden en de complexiteit van de zaak.

De hoogte van genoemde posten bedragen:

Uitbrengen van de dagvaarding (deurwaarder) gemiddeld € 110,00 excl. btw.
Wettelijk griffierecht (rechtbank) doorgaans € 119,00 tot € 474,00 excl. btw.

Opstellen dagvaarding laagtarief € 69,00 excl. btw.
Opstellen dagvaarding middentarief € 109,00 excl. btw.
Opstellen dagvaarding hoogtarief € 149,00 excl. btw.

U kunt deze kosten op onze site nalezen: https://lbgib.nl/griffierecht-kantonzaken en https://lbgib.nl/btag-tarieven-per-1-januari-2018.

Deze kosten worden tijdens de gerechtelijke procedure zover mogelijk verhaald op de wederpartij. Inhoudelijk betekent dit dat de kosten vrijwel altijd worden toegewezen tenzij er over en weer sprake is van ongelijk of van bijzondere omstandigheden.

Kan er geïncasseerd worden als er geen vaste woonplaats bekend is van de debiteur?

In het geval dat er geen vaste woonplaats bekend is dan sturen wij de bedoelde herinnering en de opvolgende aanmaning naar het door u opgegeven email adres, tevens verzenden wij deze via WhatsApp.

Mocht er aan het eind van de incassoprocedure geen resultaat zijn geboekt dan kunnen wij een dagvaarding laten uitbrengen. Pas op dat moment mag onze deurwaarder de Basis Registratie Personen (BRP) raadplegen waardoor zijn huidige adres zichtbaar wordt. Dit geldt voor geheel Nederland is niet gebonden per gemeente.

Kan de dagvaardingsprocedure nog geannuleerd worden en ontvang ik dan de betaalde som retour?

Het uitbrengen van de dagvaarding kan geannuleerd worden, de kosten voor het uitbrengen en het griffierecht ontvangt u dan retour. De kosten voor het opstellen van de dagvaarding kunnen wij helaas niet retourneren indien die kosten reeds zijn gemaakt. U ontvangt bij annulering het betaalde bedrag minus het bedrag voor het opstellen van de dagvaarding van ons terug.