Ingebrekestelling downloaden

Ingebrekestelling downloaden

Ingebrekestelling

           Waaraan dient een ingebrekestelling te voldoen, zodat u met een gerust hart een vervolgprocedure kunt starten zonder herstelhandelingen te hoeven verrichten? 

Incassobureau zoeken

Behoorlijke nakoming

De hoofdregel is dat u een partij eerst de gelegenheid moet geven om de overeenkomst behoorlijk na te komen. Het heeft in het vervolgtraject ernstige consequenties indien deze kans niet wordt geboden. De rechter is erg streng met deze harde eis. De eerste controle die de rechter uitvoert is dan ook of u de wederpartij überhaupt wel in de gelegenheid heeft gesteld om de overeenkomst na te komen door een ingebrekestelling te sturen. Daarna volgt een inhoudelijke controle of de ingebrekestelling wel voldoet aan de eisen van de wet en de vaste jurisprudentie. Denk nooit te lichtzinnig over het versturen van een ingebrekestelling en neem het zekere voor het onzekere. Stuur altijd een ingebrekestelling als u twijfelt of dit noodzakelijk is.

Voorbeeld ingebrekestelling downloaden

Slaat u deze stap over? U kunt dan in de problemen komen bij het vorderen van uw recht en het uit handen geven van de vordering aan een incassobureau.

In welke gevallen moet er (g)een ingebrekestelling worden verzonden?

Indien er een factuur is verzonden en de termijn is daarvoor verstreken dan hoeft u geen ingebrekestelling te versturen. Dit volgt direct uit artikel 6:83 sub a BW, waarin is bepaald dat een ingebrekestelling niet vereist is voor het intreden van het verzuim. Het is wel van belang dat er op die factuur een datum is opgenomen die overeenstemt met de datum in uw algemene voorwaarden, en dat die datum verstreken is. Controleer altijd of de datum van uw algemene voorwaarden overeenstemt met de datum van uw factuur. Dit wil bij sommige bedrijven nog wel eens afwijken. Let wel, het gaat niet om een factuur voor herstel van gebreken die u heeft laten uitvoeren omdat de overeenkomst niet is nagekomen.

Als er geen factuur door u is verzonden, maar u heeft recht op herstel van een gebrek of nakoming van een overeenkomst dan dient u wel een ingebrekestelling te verzenden. Dit herstel kan bijvoorbeeld voortkomen uit een gebrekkige levering of herstel van andere gebreken. In die gevallen dient u schriftelijk te verzoeken om herstel of nakoming van de overeenkomst waaruit duidelijk blijkt dat het een ingebrekestelling betreft en dat de schuldenaar in (1) verzuim is na de genoemde termijn, (2) dat er wordt verzocht om herstel van het gebrek of nakoming en (3) wat de gevolgen zijn indien deze niet overgaat tot het gewenste herstel of nakoming.

Uit de praktijk

De rechtbank in Amsterdam heeft op 4 mei 2018 geoordeeld [1] dat het nodig was om een ingebrekestelling te sturen aan de wederpartij. In dit geval was er tussen Daan Auctions en de wederpartij partij geen fatale termijn voor een levering overeengekomen, nakoming was nog mogelijk en ook heeft de wederpartij nimmer gesteld niet te willen nakomen. Nu Daan Auctions heeft nagelaten om een ingebrekestelling te verzenden is de wederpartij niet in verzuim geraakt.

Op 14 maart 2018 heeft de rechtbank in Noord-Holland geoordeeld [2] dat er eveneens een ingebrekestelling diende te worden verzonden. In dit geval betrof het een administratiekantoor dat de boekhouding had verricht. Nadat de opdrachtgever ervoor had gekozen om de boekhouding door een ander kantoor te laten verrichten waren er, zoals gesteld, fouten aan het licht gekomen in de boekhouding die diende te worden hersteld. De opdrachtgever had geen ingebrekestelling verzonden maar was overgegaan tot het laten herstellen van de gestelde fouten door het nieuwe kantoor. Nu het eerste kantoor niet in de gelegenheid was gesteld om de fouten te herstellen kon deze niet meer in verzuim raken. Daarnaast kon geenzins meer worden bewezen dat er fouten waren gemaakt zoals gesteld.

Uit handen geven aan een incassobureau

Verzendt u een ingebrekestelling maar vermeldt u daarin dat u het gebrek laat herstellen door een ander bedrijf zonder dat u eerst de schuldenaar de gelegenheid geeft om een dat zelf te doen, dan verspeelt u het recht op vergoeding van de geleden schade en daarmee uw vorderingsrecht. U kunt de vordering dan ook niet meer uit handen geven aan een incassobureau. Het is tevens belangrijk dat er bewezen kan worden dat er gebreken zijn, ga daarom nooit zomaar over tot het laten uitvoeren van het herstel.

Ingebrekestelling op laten stellen

Heeft u nog vragen over ingebrekestellingen? Wilt u liever een dat wij een ingebrekestelling voor op opstellen in plaats van gebruik te maken van onze standaard ingebrekestelling die u kunt downloaden? Dat kunnen wij natuurlijk ook voor u verzorgen. U kunt altijd contact met ons opnemen over ingebrekestellingen, gratis incasso advies of over onze werkwijze op basis van incasso no cure no pay. Het LBGIB is uw vaste partner voor al uw incassozaken. Bel ons op 085 - 060 58 48

Zoekt u een deurwaarder Den Haag; deurwaarder Amsterdam of een deurwaarder Rotterdam? Ook daarvoor kunt u bij het LBGIB terecht.

[ratings id="1739"]

[1] ECLI:NL:RBAMS:2018:3417.

[2] ECLI:NL:RBNHO:2018:1979.