Heb ik een vordering?

No Cure No Pay Incassobureau

No Cure No Pay Incassobureau

Wanneer is er sprake van een geldvordering?

Om te bepalen of er sprake is van een geldvordering die opeisbaar is waardoor u gebruik kunt maken van ons No Cure No Pay incassotraject moeten een aantal zaken worden onderscheiden.

Ontbonden overeenkomst

Wij onderscheiden geleverde goederen waarna de verkoopovereenkomst op de juiste wijze is ontbonden door een consument. De goederen dienen teruggeleverd te worden aan de leverancier. Daarna heeft u recht op terugbetaling van het aankoopbedrag. In het geval van een aankoop op afstand, zoals internet, dient dat binnen 14 dagen plaats te vinden. Op het moment dat de wettelijke termijn van terugbetaling verstreken is, heeft u een opeisbare vordering die u bij ons kunt aanbieden.

Een overeenkomst kan ook door niet consument worden ontbonden, hier gelden andere regelingen voor. 

Verstuurde facturen

Van geleverde goederen worden facturen onderscheiden die u als leverancier of dienstverlener heeft verzonden. Ook in dit geval dient de betalingstermijn verstreken te zijn waardoor de factuur opeisbaar is geworden. In het geval dat u aan een consument heeft geleverd dient u daarna een herinneringsbrief te verzenden aan de consument. Daarna kunt u de opeisbare vordering aan ons aanbieden. Wij bieden tijdelijk aan om kosteloos een herinneringsbrief te verzenden die aan alle eisen voldoet indien u de vordering aanbieden.

De wet Incassokosten (WIK) is in 2012 in het leven geroepen om buitensporig hoge incassokosten tegen te gaan. In deze wet is de maximale hoogte van de incassokosten vastgesteld, hetgeen betekent dat er minder incassokosten in rekening mogen worden gebracht. Het besluit waarin de hoogte van deze kosten is vastgelegd is te vinden op de site van de overheid.

Onder incassokosten vallen alle bijkomende kosten ook al geeft u daar een andere benaming aan. Noemt u dit administratiekosten? De wetgever geeft aan dat dit ook incassokosten zijn. De wetgever geeft aan dat u minimaal € 40,00 aan incassokosten in rekening mag brengen en maximaal € 6.675,00. Daartussen wordt de hoogte bepaald aan de hand van een percentage. U kunt hier de hoogte van de incassokosten berekenen.

Waarom moet u eerst zelf de incassokosten berekenen? In de aanmaning, ook wel de 14 dagen brief genoemd, moet u de debiteur er op wijzen dat er incassokosten in rekening wordt gebracht en de exacte hoogte daarvan. Doet u dat niet? Dan mag u na afloop van de genoemde termijn geen incassokosten in rekening worden gebracht. De rechter is hier strikt in; niet noemen van de exacte hoogte van de incassokosten betekent dat de incassokosten niet worden toegewezen.

Wat valt er onder de buitengerechtelijke kosten?

Onder de buitengerechtelijke kosten vallen de incassokosten en bijkomende kosten die u moet maken om voldoening buiten rechte te krijgen. Voldoening buiten rechte is het traject dat u volgt voordat u het geschil aanbrengt bij de rechter en voordat u een dagvaarding laat opstellen en uitbrengen door de deurwaarder.

Opstellen dagvaarding

De kosten die u maakt voor het opstellen van de dagvaarding en het eventuele onderzoek dat nodig is om de dagvaarding op te stellen, zoals het doornemen van de stukken, vallen niet meer onder de buitengerechtelijke kosten.

Deze kosten worden ondergebracht bij de toekenning van het salaris van de gemachtigde, dat is meestal dus de jurist of de deurwaarder. Deze kan dan in de dagvaarding het verzoek opnemen om de gedaagde te veroordelen tot betaling van deze kosten.

Redelijke hoogte buitengerechtelijke kosten

De buitengerechtelijke kosten moeten wel redelijke kosten zijn. Deze kosten moeten ook in verhouding staan met de hoogte van de te vorderen geldsom. Ook de kosten ter voorkoming van verdere schade (dus het inperken) komen voor vergoeding onder de noemer buitengerechtelijke kosten in aanmerking.

De wettelijke incassokosten zijn tevens gebaseerd op het artikel dat toeziet op de toekenning van de buitengerechtelijke kosten.

Wat is het conservatoir bewijsbeslag?

Het bewijsbeslag is een geheel ander soort beslag dan executoriaal beslag. Het conservatoir bewijsbeslag is beslag dat gelegd kan worden om bijvoorbeeld aan te tonen op welke goederen of bankrekeningen beslag kan worden gelegd.

Hoge kosten bewijsbeslag

Dit conservatoir bewijsbeslag kan ook onder derden worden gelegd. Indien een derde de administratie van de schuldenaar verzorgt dan dient die derde partij de informatie aangaande de tegoeden van schuldenaar af te dragen aan de deurwaarder. De kosten die redelijk zijn dient de derde te dragen, echter buitensporig hoge kosten zoals in de zaak Deloitte-KMG hoeven niet door de derde te worden gedragen (of verhalen op de schuldenaar). Ook hoeft deze deze geen genoegen te nemen dat hij voor het verhaal van die buitensporige kosten bij de schuldenaar dient te zijn. De beslaglegger dient deze kosten (op voorhand) te vergoeden.

Informatieplicht

De schuldenaar is in de gevallen dat er conservatoir bewijsbeslag wordt gelegd verplicht om inzage te geven in de digitale dossiers, de e-mailboxen èn alle fysieke dossiers. 1 Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de tegoeden die een schuldenaar heeft en op welke plaats deze tegoeden zich bevinden. De schuldenaar is eveneens verplicht om de plaats waar tastbare goederen zich bevinden kenbaar te maken aan de schuldeiser.

Voor verhaal vatbare goederen

Het geven van deze inlichtingen gaat echter niet zover dat er een algehele inlichtingenplicht bestaat. Interessant is het gedeelte dat de Hoge Raad bepaalt dat er informatie dient te worden gegeven over de voor verhaal vatbare goederen. 2 Hiermee lijkt een groot gedeelte te worden afgebakend. Zowel de goederen waar hij in het (verre) verleden over beschikte alsmede niet relevante inlichtingen hoeft hij niet te verstrekken.